Algemene voorwaarden TakeDaily

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden TakeDaily

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden TakeDaily

Algemene bedrijfsinformatie

TakeDaily Benelux B.V.

Vestigingsadres:

Overschiestraat 65

1062 XD Amsterdam


Telefoonnummer: 020-2382580

E-mailadres: info@takedaily.nl

KVK-nummer: 67 064 744

Btw-identificatienummer: NL 856815032B01

Laatst bijgewerkt op 1 januari 2017.

Betr.: www.takedaily.nl

 

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, bestelling en/of overeenkomst tot stand gekomen tussen Besteller en TakeDaily.

1.2 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.3 De Besteller die eenmaal op deze voorwaarden heeft besteld, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en TakeDaily.

1.4 TakeDaily behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op enig moment te wijzigen.

2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 De koopovereenkomst tussen TakeDaily en Besteller komt tot stand op het moment dat men een aanbieding van TakeDaily accepteert middels het volledig en correct invullen van het door TakeDaily beschikbaar gestelde formulier.

3 Prijs

3.1 TakeDaily behoudt zich het recht voor om de prijzen van haar aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te verlagen of verhogen of verzendkosten toe te voegen. TakeDaily zal haar Bestellers uiterlijk één maand van tevoren schriftelijk (per e-mail) informeren over een prijsverlaging en uiterlijk drie maanden van tevoren over een prijverhoging.

3.2 De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en gelden alleen voor bestellingen en leveringen binnen Nederland.

4 Betaling

4.1 Besteller dient minimaal 18 jaar te zijn om een bestelling bij TakeDaily te plaatsen.

4.2 Voor de betaling kan de Besteller uitsluitend gebruik maken van de door TakeDaily aangeboden betalingsmogelijkheden. De eerste betaling geschiedt middels online betaling (iDEAL) of creditcard (Visa en Mastercard). TakeDaily brengt geen extra kosten in rekening voor het gebruik van creditcards.

4.3 Besteller wordt verzocht om eventuele onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan TakeDaily te melden.

4.4 Bij de eerste betaling geeft Besteller TakeDaily toestemming om de daaropvolgende betalingen (vierwekelijks termijnen) van het betreffende rekeningnummer of creditcard te innen middels automatische incasso.

4.5 In het persoonlijke ‘Mijn TakeDaily’ account van Besteller is een overzicht te zien van reeds gedane en toekomstige betalingen van facturen.  

4.6 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is TakeDaily gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen.

4.7 De producten blijven in eigendom van TakeDaily totdat Besteller de producten heeft betaald.

4.8 Facturen worden door TakeDaily uitsluitend elektronisch verstuurd.

4.9 TakeDaily maakt gebruik van de betaaldiensten Mollie en Stripe.

5 Levering, levertijd en uitvoering

5.1 TakeDaily zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

5.2 De bestelling wordt verstuurd met PostNL.

5.3 De levering geschiedt op kosten van TakeDaily naar het bij de bestelling opgegeven adres.

5.4 Bestellingen worden afgeleverd binnen twee tot vijf werkdagen na bestelling waarbij de bezorging alleen mogelijk is op de dagen waarop PostNL in het betreffende gebied bezorgt. TakeDaily biedt geen mogelijkheid tot afhalen.

5.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van de producten berust bij TakeDaily tot het moment van bezorging van het product in de brievenbus van de Besteller.

6 Abonnement

6.1 Besteller krijgt na zijn bestelling automatisch iedere vier weken het TakeDaily pakket thuisbezorgd. Het bevat voedingssupplementen voor 28 dagen.

6.2 Het TakeDaily pakket ontvangt u in uw brievenbus en in dat pakket treft u uw supplementen voor 28 dagen.

6.3 Drie dagen voor de volgende verzenddatum, ontvangt de Besteller een email waarin hij/zij de mogelijkheid krijgt de eerstvolgende levering uit te stellen.

6.4 Wenst Besteller de eerstvolgende levering uit te stellen, dan dient Besteller binnen 24 uur op de e-mail te reageren. Indien geen reactie op deze e-mail wordt de eerstvolgende levering automatisch volgens overeenkomst geleverd. Wanneer Besteller klaar is om de volgende levering te ontvangen, geeft Besteller dit aan in het persoonlijke ’Mijn TakeDaily’ account en wordt het product gereed gemaakt voor verzending.

6.5 Besteller kan gewenste wijzigingen in de samenstelling van het TakeDaily pakket doorgeven via ’Mijn TakeDaily’. Indien de wijzigingen twee dagen voor de eerstvolgende verzenddatum zijn doorgeven via het persoonlijke ’Mijn TakeDaily’ account, zullen deze wijzigingen verwerkt zijn bij de eerstvolgende levering.

7 Beeindiging abonnement

7.1 Besteller kan het TakeDaily abonnement elke maand stopzetten tot twee dagen voor de eerstvolgende verzenddatum. Ga naar het persoonlijke 'Mijn TakeDaily’ account om uw abonnement stop te zetten. U kunt ook een e-mail sturen naar info@takedaily.nl of telefonisch contact met ons opnemen via 020-2382580 om uw abonnement stop te zetten.

8 Herroepingsrecht

8.1 De Besteller heeft het recht om de overeenkomst binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het eerste TakeDaily pakket. Als Besteller van het herroepingsrecht gebruikmaakt, dient Besteller wel te betalen voor het pakket dat tijdens deze veertien dagen al besteld is bij TakeDaily. Om de levering van het volgende TakeDaily pakket te voorkomen, moet Besteller tot twee dagen voor de volgende verzenddatum het abonnement opzeggen via het persoonlijke ‘Mijn TakeDaily’ account.

9 Cadeaubon

9.1 Cadeaubonnen uitgegeven door Take Daily kunnen door de Besteller als betaalmiddel worden gebruikt voor de aangeboden producten van TakeDaily.

9.2 Iedere cadeaubon bevat een unieke code. Afhankelijk van de cadeaubon ontvangt de Besteller een TakeDaily cadeau abonnement voor één, drie of zes maanden. Indien Besteller aan het einde van de cadeau abonnementsperiode de aangeboden producten van TakeDaily niet meer wenst te ontvangen, kan het abonnement opgezegd worden via het persoonlijke ’Mijn TakeDaily’ account tot twee dagen voor de eerstvolgende verzenddatum (genoemd in 'Mijn TakeDaily' account). Als het cadeau abonnement 2 dagen voor de eerstvolgende verzenddatum niet is opgezegd, wordt het automatisch verlengd tegen de normale abonnementsprijs.

9.3 Een cadeaubon is twaalf maanden geldig vanaf de datum van uitgifte.

9.4 Cadeaubonnen of restwaarde daarvan zijn niet inwisselbaar voor geld.

9.5 TakeDaily is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen cadeaubonnen. Iedere cadeaubon wordt slechts één keer verstrekt.

9.6 Als de cadeaubon in gebruik is genomen is het abonnement niet overdraagbaar aan een andere persoon.

9.7 De bestelde cadeaubon is niet bestemd voor doorverkoop

9.8 Het is niet toegestaan een cadeaubon of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

9.9 Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handelingen wordt geregistreerd en kan er toe leiden dat men het gebruik van cadeaubonnen zal worden ontzegd.

10 Klachtenbeleid

10.1 Als u een klacht heeft over een product of de service van TakeDaily, neem dan contact met ons op per e-mail viainfo@takedaily.nl of telefonisch via 020-2382580. TakeDaily zal altijd proberen een oplossing te vinden. Bent u niet tevreden met de geboden oplossing? De klacht kan worden ingediend via een online klachtenformulier op de website van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/odr.

10.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd nadat de Besteller de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven (eventueel vergezeld van beeldmateriaal) worden ingediend bij TakeDaily Benelux B.V.

11. Geschillen

11.1 Op overeenkomsten tussen TakeDaily en de Besteller waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen TakeDaily en de Besteller over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door TakeDaily te leveren of geleverde producten kunnen worden voorgelegd aan de klachten commissie van de Consumentenbond.

12. Voorbehoud

12.1 TakeDaily aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of defecten als gevolg van overmacht. (Force Majeur)

13. Wijzigingen

13.1 TakeDaily behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient de aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen. Van belangrijke wijzigingen in onze algemene voorwaarden zullen wij klanten één maand voordat de wijziging van kracht gaat, per e-mail op de hoogte stellen.

14. Privacybeleid

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Takedaily behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, vragen wij u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u bijvoorbeeld een bestelling plaatst, zich abonneert op onze nieuwsbrief of informatie opvraagt verstrekt u vrijwillig persoonlijke informatie. TakeDaily verzamelt persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, antwoorden op de vragen in onze online test, naam van uw bank c.q. bankrekening-/creditcardgegevens en de bestelhistorie.

Deze persoonlijke gegevens worden gebruikt om een supplementenpakket op maat samen te stellen, uw bestelling volgens de gemaakte overeenkomst uit te voeren, voor algemene communicatie, om klachten en terugvorderingen te verwerken en voor onze klantenservice. TakeDaily verplicht zich om 100% vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan.

De informatie wordt niet gedeeld met derden met uitzondering van bijv. de betalingsdienstverlener en de bezorgdienst die betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling. De betalings dienstverlener en de bezorgdienst, krijgen van ons alleen de noodzakelijke gegevens. Zij worden verplicht om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Uw e-mailadres gebruiken wij slechts om de bestelling te bevestigen en met u te communiceren (via nieuwsbrief of orderbevestiging).

Wij garanderen U dat Uw gegevens alleen intern worden gebruikt voor marktonderzoek, statistische analyses en ter verbetering van onze diensten. U heeft het wettelijke recht om tegen dit gebruik van uw gegevens protest aan te tekenen.

U heeft te allen tijde het recht om de informatie die wij over u bijhouden in te zien, te veranderen, aan te vullen of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via info@takedaily.nl.

Cookies

TakeDaily maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de harde schijf van de computer van de bezoeker opslaat. Cookies zorgen ervoor dat de bezoeker herkend wordt en dat alleen de relevante informatie, producten en aanbiedingen getoond worden. Een cookie maakt ook het inloggen makkelijker omdat de bezoeker ingelogd blijft als hij/zij de website vaker bezoekt. De meeste browers zijn zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Indien de bezoeker cookies niet wenst te accepteren, kan dit in de browser worden aangeven. Als cookies worden geweigerd, kan dit tot gevolg hebben dat bepaalde functies niet meer optimaal werken. Over het algemeen bewaren wij cookies voor twaalf maanden!

 

Ontdek wat TakeDaily voor jou kan betekenen?
Doe nu de test Duurt slechts enkele minuten